بیمه گزار

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
بیمه گزار

شخصیتی است حقیقی یا حقوقی که طرف تعهد بیمه گر است در واقع بیمه گزار با پرداخت حق بیمه و تکمیل فرم پیشنهاد بیمه نامه تعهداتی را که با بیمه گر در شرایط عمومی و خصوصی به توافق رسیده است متقبل می شود

underwriter

policyholder

 

تماس تلفنی