جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
آتش‌سوزی

آتش‌سوزی

آتش سوزی در بیمه‌نامه آتش‌سوزی، عبارت از آتشی است كه یا از یك منبع حرارتی غیرقابل كنترل سرچشمه گرفته و یا منبع حرارتی معین كنترل شد‌ه‌ای را ترك نموده و با نیروی حرارتی خود گسترش و توسعه یابد

 Fire

تماس تلفنی